Unit Hal Ehwal Akademik MRSM Gemencheh bertanggungjawab dalam mengawalselia perjalanan sistem pengajaran dan pembelajaran guru-guru di MRSM. Unit ini memainkan peranan penting dalam menyusun program-program pendidikan untuk mempertingkatkan pencapaian akademik pelajar maktab. Selain itu unit ini juga bertanggungjawab dalam memastikan kemudahan-kemudahan pembelajaran di MRSM sentiasa terkawal dan mencukupi seperti kemudahan komputer (Internet), buku rujukan dan lain-lain.

Unit dan jawatankuasa dibawah seliaan Unit Hal Ehwal Akademik antaranya :

 • Jabatan Matematik
 • Jabatan Sains
 • Jabatan Sains Sosial
 • Jabatan Bahasa
 • Jabatan Agama
 • Unit Peperiksaan dan Penilaian Maktab
 • Unit Teknologi Maklumat
 • Jawatankuasa Senat Maktab
 • Jawatankuasa Program Skor A PMR 
 • Jawatankuasa Program Skor A SPM
 • Jawatankuasa Pusat Sumber Pembelajaran / Buku Teks
 • Jawatankuasa 'The Schoolwide Enrichment Model' (SEM)
 • Jawatankuasa Penandaarasan Maktab
 • Jawatankuasa Standard Pendidikan MARA (SPMA)
 • Jawatankuasa Peningkatan Profesionalisma Guru/Staf